Projekty UE

Obecnie, w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, realizujemy dwa projekty.

Inteligentny rozwój

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesu inwentaryzacji i niszczenia Barszczu Sosnowskiego Heracleum Sosnowskyi i Barszczu Mantegazziego Heracleum Mantegazzianum za pomocą systemów bezzałogowych.

Nazwa beneficjenta: NETWORK PARTNERS TOMASZ MACHNICKI SP.J.

Wartość projektu: 7 076 557,41

Wartość dofinansowania: 5 430 454,86

Okres realizacji: 2017-09-01 – 2020-08-31

Celem projektu jest opracowanie algorytmów umożliwiających zautomatyzowanie procesu inwentaryzacji, a także niszczenia niebezpiecznych gatunków roślin, jakimi są Barszcz Sosnowskiego i Barszcz Mantegazziego (barszcze kaukaskie) za pomocą systemów bezzałogowych.

Wyżej wymienione gatunki roślin należą do inwazyjnych gatunków obcych, przez co zagrażają rodzimej przyrodzie. Zawierają one silnie toksyczne substancje, stanowiące zagrożenie także dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Z powyższych przyczyn rośliny te są obejmowane zwalczaniem. Działania te wymagają jednak optymalizacji zarówno pod kątem skuteczności metod zwalczania, jak i zapewnienia maksymalnej ochrony osób przeprowadzających zabiegi. Zautomatyzowanie procesu inwentaryzacji oraz zwalczania kaukaskich barszczy jest zatem konieczne dla zminimalizowania niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni wykonawcy tych prac oraz dla skrócenia czasu ich wykonywania, a tym samym zwiększenia efektywności walki z inwazją w skali kraju.

Ze względu na konieczność zwalczania kaukaskich barszczy niezbędne jest opracowanie technologii, która nie tylko ograniczy potrzebę kontaktu wykonawców prac z niebezpiecznymi roślinami, ale także przyspieszy proces ich inwentaryzacji i skutecznego zwalczania. W tym celu planuje się wykorzystanie systemów bezzałogowych oraz systemów rejestracji obrazu, które pozwolą na zautomatyzowanie omawianego procesu.

Projekt przewiduje przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem algorytmów: do rozpoznawania barszczy kaukaskich, do ich niszczenia, a także łączącego oba w zautomatyzowany system do jednoczesnego świadczenia kompleksowej usługi za pomocą systemów bezzałogowych. Usługą będzie dokładna i sprawna inwentaryzacja oraz skuteczne zwalczanie inwazyjnych i niebezpiecznych gatunków roślin. Rezultat projektu w postaci innowacyjnej usługi będzie nowością w skali świata, rozwiązanie to nie jest znane i stosowane w lokalizowaniu i walce z barszczami kaukaskimi.

Mobilny handlowiec

 

Tytuł projektu: "Zakup usługi doradczej w celu rozbudowy otwartego systemu zarządzania ERP o moduł aplikacji Mobilnego Handlowca i Serwisanta oraz automatyzacja we współpracy z GPS”

Celem projektu jest zakup prorozwojowej usługi doradczej prowadzącej do opracowania koncepcji i prototypu narzędzia, jakim jest aplikacja mobilnego handlowca i serwisanta. W ramach zakupionej usługi zostanie także zbadana możliwość rozszerzenia systemu Odoo o opracowany moduł, dzięki temu możliwe będzie stworzenie rozbudowanego narzędzia otwartego na dalsze modyfikacje i dostosowanego do potrzeb pracowników mobilnych. W ramach projektu zostanie dokonana analiza procesów biznesowych zachodzących w trakcie codziennej pracy mobilnych handlowców i serwisantów Wnioskodawcy oraz analiza funkcjonalna i struktury danych umożliwiająca rozpoznanie obiegu informacji w tych procesach.

Wartość projektu: 169 127,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 107 236,25 PLN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilny Serwisant (MS) to autorskie rozwiązanie firmy Network Partners Tomasz Machnicki sp.j przeznaczone dla firm świadczących różnego rodzaju usługi serwisowe.  W szczególności aplikacja służy do zarządzania zadaniami/zleceniami/umowami oraz archiwizowania informacji o wykonanych przez pracowników zadaniach.

Aplikacja posiada trzy główne obszary:

  • Rejestracja aktywności (praca, urlop, zwolnienie).
  • Rejestracja czasu zadania/zlecenia.
  • Rejestracja czasu trasy.  

Aplikacja pozwala na przekazywanie pracownikom (serwisantom) przez odpowiednią osobę zadań/zleceń. Każde zlecenie jest przypisywane do określonego pracownika. Pracownik poprzez aplikację na urządzeniu mobilnym (opartym o iOS lub Android) informowany jest o nowym zadaniu. Aplikacja wspiera obsługę umów serwisowych z Klientami oraz umożliwia obsługę zadań płatnych wykraczających poza zakres umowy.

Pracownik może obsługiwać zadanie realizowane zdalnie lub w siedzibie Klienta. W przypadku zadań realizowanych poza siedzibą firmy system zarejestruje czas przejazdu, kilometry i trasę do Klienta.

Narzędzie umożliwia również raportowanie jakie prace i w jakiej ilości zostały wykonane przez określonego pracownika.

Aplikacja umożliwia sprawdzenie, który pracownik jest obecnie dostępny, gdzie znajdują się serwisanci wykonujący prace oraz na jakim etapie znajdują się prowadzone prace. Na tej podstawie przydzielane są nowe zadania odpowiednim osobom.

Istotną zaletą Aplikacji Mobilny Serwisant jest wyeliminowanie dokumentów papierowych. Wszystkie informacje na temat realizowanych zadań znajdują się w systemie dzięki czemu dostęp do nich jest natychmiastowy. Możliwości oferowane przez Mobilnego Serwisanta sprawiają, że obieg informacji jest szybszy, a wszelkie informacje o przebiegu realizacji zleceń są łatwo dostępne.

Po więcej informacji o Mobilnym Serwisancie zapraszamy do kontaktu pod adresem: mobilny@networkpartners.pl